Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Last

Ayizan Danbala
Date: 2016-11-22 11:40:44
Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!
Download Song

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By moe
Ezili
Date: 2016-11-22 10:45:24
Sou lanmè mwen tandé tiré
Mwen mande sa ki genyen
Batiman Agouet Aroyo dérapé
Batiman koki lanmè dérapé
Ezili malad O
Fòke m'al trété-l O
Ezili malad O
Fòke m'al géri-l O
Download Song


On the sea I hear fire
I ask why
The boat takes off Agouet Aroyo
The boat of sea shells takes off
Erzulie is sick
I need to heal
Erzulie is sick
I have the cure

By heraclesmenezes
Agarou
Date: 2016-11-22 10:41:18
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!
Download Song

Translation for this lyric is pending approval.

By Kirill The Magus By moe By epiphany d
Èzili
Date: 2016-11-19 23:57:47
Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa v'le koute nou.
Te pale o ase!
Ago e!
Yo te pale o ase mèt o.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou

Record now!

Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to listen to us.
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
V'le You do not listen to us.
Spoke enough o !
Ago Ouch!
They spoke enough o o meter .
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to hear you

By angelsalazar
Agoué
Date: 2016-11-19 23:57:27
Bak sa a ak sèn nan mèt Agoué sou proteksyon ou.

Si tout bagay mache byen pou mèt bak sa a

Mwen promèt ou lap bay yon bak nan non ou

Pou li ka remésye ou

Record now!

Translation for this lyric is pending approval.

By Thara
Damballah Wèdo
Date: 2016-06-01 04:44:09
Damballah Wèdo se koulèr dlo!
Chèche Damballah, k bò w a wè li?
Papa Damballah SE koulèr dlo,
Li plonje anba dlo!

Record now!

Damballah Wèdo is the water snake!
Look for Damballah, where will you see him?
Papa Damballah is the water snake,
He dives under the water.

By elenalouna By elenalouna
Legba
Date: 2016-06-01 04:44:09
Manje Legba sou dife, lap boukannen.
Sèvis la pral konmanse o

Record now!

Legba's food is on the fire, cooking
The service is going to begin!

By James By James
Ogoun
Date: 2016-06-01 04:44:09
Si ou wè m malere, pa kritike mwen.
Si ou wè m bwè kleren, pa fawouche mwen.
Se yon lwa Ogou
kap fè m pase mizè sa.
Li vle m sèvi l, men m poko vle sèvi l

Record now!

If you see that I’m poor, don’t criticize me.
If you see that I’m drinking kleren, don’t harass me.
It’s an Ogou lwa
who is making me endure misery like this.
He wants me to serve him, but I don’t want to serve.

By James By James
Simbi Andezo
Date: 2016-06-01 04:44:09
Simbi Andezo sa yo di moun?
Simbi Andezo sa ya fe mwen?
Sa ya dim?
Mwen prale lan simitye
Mwen prale chache pwen mwen
Mwen prale chache pwen makaya
Mwen prale chache pwen simbi andezo
Mwen prale chache anba neg
Mwen prale chache pwen

Record now!

Simbi Andezo what do they tell people
Simbi Andezo what will they do to me
They tell me?
I'm going the cemetary
I'm going to find my pwen
I'm going to find Makaya's owen
I'm going to find Simbi Andezo's pwen
I'm going to look over there, man
I'm going to find a pwen

By James By James
Papa Ogou
Date: 2016-06-01 04:42:08
Anye Papa Ogou e!
Anye Papa Ogou e e e!
Anye Papa Ogou e!
O twa mouchwa pou m mare vant mwen.
Anye Papa Ogou e!
Anye Papa Ogou e e e!
Anye Papa Ogou e!
M bezwen twa mouchwa pou m mare vant mwen.

Record now!

Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh yeah hey hey hey Papa Ogou!
Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh three scarves to bind my stomach.
Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh yeah hey hey hey Papa Ogou!
Oh yeah hey Papa Ogou!
I need three scarves to bind my
stomach.

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Last